กฤษ เกตุศร
นายกสมาคม

สุพจน์ ปานน้อย
อุปนายก คนที่ 1

นิว หาญภักดี
อุปนายก คนที่ 2

ภีม เพชรเกตุ
อุปนายก คนที่ 3

ณปภัช ดลภัคนันทน์
ประชาสัมพันธ์

สุพรรณี ศรีแก้ว
เหรัญญิก

บุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร
ปฏิคม

อุษา สุธีลักษณาพร
นายทะเบียน

ศิวาพร สันหพาณิชย์
เลขานุการ

ไพฑูรย์ ทิพย์พงศ์
กรรมการ

ชนกันต์ สองออนซ์ หิรัญพันธุ์
กรรมการ

ชนกานต์ ธารเรวดี
กรรมการ

ชลิต ผลอินทร์หอม
กรรมการ

วรวุฒิ ตั้งประดิษฐ
กรรมการ

รินรดา ขันติไตรรัตน์
กรรมการ