ชนกานต์ ธารเรวดี
นายกสมาคม

รศ.ดร.อุเทน เลานำทา
อุปนายก คนที่ 1

สุพจน์ ปานน้อย
อุปนายก คนที่ 2

ดร.มัตธิดา กรงเต้น
กรรมการ

พิชญาณี ยนต์ศรี
กรรมการ

ลลิดา วงศ์สมุทร
กรรมการ

ณปภัช ดลภัคนันทน์
กรรมการ

บุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร
กรรมการ

ร้อยเอกกมลภู สันทะจักร
กรรมการ

พันโทวีรยุทธ สุขมาก
กรรมการ

ธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข
กรรมการและประชาสัมพันธ์

วลัย สนิทประชากร
กรรมการและนายทะเบียน

อภิญญา มิทราวงศ์
กรรมการและปฏิคม

พัชญ์สิตา มั่งมีธนพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก

ไรวินท์ สมสอง
กรรมการและเลขานุการ