views

สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม

HIGHLIGHTS
ผู้ที่สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสมาคมให้ดาวโหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและดำเนินการส่งใบสมัครทางอีเมล์ buncheethai@hotmail.com และจัดส่งเอกสารใบสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังที่ทำการสมาคมนักบัญชีไทย เลขที่ 99/209 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมนักบัญชีไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเอส31 สุขุมวิท
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้มีการจัดการเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสมาคมนักบัญชีไทยจึงออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม พ.ศ. 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

2. การสมัครเข้ารับเลือกตั้งให้ใช้แบบใบสมัครรับเลือกตั้งที่สมาคมจัดทำขึ้นและได้เผยแพร่ในเวบไชต์สมาคม www.bunchee.org เท่านั้น

3. การยื่นใบสมัคร ให้กระทำการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยการจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบทางอีเมล์ buncheethai@hotmail.com และจัดส่งเอกสารใบสมัครต้นฉบับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับมายังที่ทำการสมาคมนักบัญชีไทย เลขที่ 99/209 ซอยแจ้งวัฒนะ 12 แยก 4-7-4-1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

4. วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องทำเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้ง และหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือ วิธีการอื่นที่คณะกรรมการสมาคมนักบัญชีไทยกำหนด

5. คณะกรรมการสมาคมนักบัญชีไทยอาจกำหนดวิธีการอื่น หรือ วิธีปฏิบัติอื่นใด โดยที่ประชุมใหญ่เห็นชอบและไม่ขัดต่อข้อบังคับสมาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566


January 6, 2023