เป้าหมาย

พัฒนาและส่งเสริมนักบัญชีให้มีความรู้ทางวิชาชีพ สร้างวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติและเป็นที่ยอมรับ

เราจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปันเครื่องมือและความรู้ที่ช่วยในการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้นักบัญชีพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

เป็นกระบอกเสียงของนักบัญชี ในการผลักดันเรื่องที่ประโยชน์กับนักบัญชีส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิชาชีพบัญชี

วิสัยทัศน์

พลังของเราช่วยสร้างวิชาชีพบัญชีได้

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิชาชีพบัญชีที่คุณรัก มาเป็นส่วนหนึ่งของพลังที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิชาชีพบัญชีไปพร้อมกัน

รายชื่อรายชื่อคณะกรรมการสมาคมนักบัญชีไทย 2563 – 2566

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นายกฤษ   เกตุศร นายกสมาคม
2 นายสุพจน์   ปานน้อย อุปนายก คนที่ 1
3 นายนิว หาญภักดี อุปนายก คนที่ 2
4 นายภีม เพชรเกตุ อุปนายก คนที่ 3
5 นางสาวณปภัช ดลภัคนันทน์ ประชาสัมพันธ์
6 นางสาวสุพรรณี ศรีแก้ว เหรัญญิก
7 นายบุญชัย ฉัตรโชคเฉลิมพร ปฏิคม
8 นางสาวอุษา   สุธีลักษณาพร นายทะเบียน
9 นางสาวศิวาพร สันหพาณิชย์ เลขานุการ